כתב אחריות

חברת דיגיטל בוסט שירותי פרסום בע”מ, ח”פ 516050721 (“החברה“) אחראית לכך שהמוצרים והמכשירים שפרטיהם מופיעים להלן ומפורטים בחשבונית הקניה שמספרה מופיע בשולי כתב אחריות זה, יהיו נקיים מפגמי ייצור לתקופה של 12 חודשים מלאים מיום הספקת המכשיר/מוצר ללקוח, והכל בכפוף לתנאי תעודה זו, כדלקמן:

 1. האחריות לפי תעודה זו מותנת בכך שהחברה קיבלה את מלוא התמורה המגיעה לה בגין המכשיר/מוצר בגינם מתבצעת פניה לפי כתב אחריות זה וכי המכשיר/מוצר נרכש מהחברה ו/או משווק מורשה ומבלי שהוסרו ו/או שונו סימני הזיהוי ו/או המספרים הסידוריים על המכשיר/מוצר.
 2. על הלקוח להעביר כתב אחריות זה למשרדי החברה יחד עם העתק חשבונית הרכישה, תוך 7 ימים מיום הספקת המכשיר/מוצר ללקוח בכדי להיות זכאי לאחריות על פי כתב זה.
 3. אחריות ע”פ תעודה זו כוללת את הבאים:
  • החלפה או תיקון של המכשיר/מוצר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, פגום או שאינו פועל כראוי עקב פגם ו/או ליקוי בייצור או בחומרים ששימשו לייצור.
  • היה וידרוש המכשיר ו/או המוצר תיקון במעבדות היצרן בחו”ל, יידע ויסכים הלקוח לכך שתיקון כאמור עשוי לערוך 45 ימי עסקים.
  • כל תיקון או החלפה יבוצעו ישירות אל מול החברה במעבדות החברה ו/או מעבדות מורשות בהתאם להפניית החברה את הלקוח.
  • עלות הובלות ו/או משלוחי המוצר אינה כלולה תחת כתב זה.
  • אחריות אינה כוללת עניינים אשר לא פורטו מפורשות בכתב זה.
 4. האחריות לא חול במקרים בהם הפגם או הקלקול במכשיר/מוצר נבעו מהמקרים שלהלן, במקרים אלו, תקבע החברה עלות לתיקון המכשיר/המוצר, בהתאם לשיקול דעתה:
  • תפעול ו/או טיפול ו/או שימוש הנוגדים את הוראות היצרן ו/או החברה.
  • פגמים הנובעים מגורמים חיצוניים למכשיר, לרבות שנאים וציוד שלא אושר על ידי החברה, תאונה, נפילה, חימום, קירור, שריפה, הצפה, חול וכל גורם חיצוני אחר שיכול להשפיע על פעולת המכשיר/מוצר כאמור.
  • במקרים דלעיל, בהם לא תחול האחריות, ישא הלקוח בעלות התיקון ו/או ההחלפה, כפי שתקבע על ידי החברה.
 5. אחריות למכשיר/למוצר בהתאם לכתב אחריות זה תבוטל באופן בלתי משתמע במקרים, שלהלן:
  • לא ניתן לזהות את המכשיר עקב הסרת מדבקת אחריות ו/או מספר סידורי;
  • פתיחה ו/או ניסיון פתיחת המכשיר/מוצר שלא במעבדות החברה או על ידי מי מטעמה;
  • לא העביר הלקוח כתב אחריות ממולא זה לחברה תוך 7 ימים מיום הספקת המכשיר/מוצר ללקוח
 6. אין האחריות על פי כתב זה חלה על הסוללות במכשיר ו/או המטען ו/או כבלים, חלקי פלסטיק, חלקי גומי וציפויים.
 7. במקרה של העברת המכשיר/מוצר לצד ג’ יש לידע את החברה ולקבל הסכמתה להעברת כתב אחריות זה בכתב.
 8. מוסכם כי אחריות החברה מוגבלת לתיקון ו/או החלפה של המכשיר/מוצר ובכל מקרה לא תהא החברה חייבת בפיצוי על נזקי גוף, רכוש, הפסדים, מניעת רווחים, מניעת שימוש בין אם במישירין ובין אם בעקיפין כתוצאה משימוש ו/או אי שימוש במכשיר/מוצר
 9. במידה וישנה סתירה בין כתב אחריות זה לדין הקוגנטי, יגבר הדין הקוגנטי והסעיף הרלוונטי ישונה במידה המינימאלית הדרושה לעמידה בתנאי הדין.
דילוג לתוכן