מדיניות פרטיות- אתר "VEESH"

מדיניות פרטיות מעודכנת ליום 22/02/22.

1. מבוא

דיגיטל בוסט שירותי פרסום בע”מ, ח.פ. 516050721 (להלן: “החברה”), שמענה הרשום ברחוב דוד סחרוב 3 “סטוצ’י 1”, ראשון לציון, מכבדת את הפרטיות שלך (להלן: “מדיניות הפרטיות”), ועל מנת לסייע לה לשמור על פרטיותך הינך (להלן: “המשתמש”) מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של החברה.  

מדיניות פרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסת לגברים ונשים כאחד.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר האינטרנט של החברה (להלן: “האתר”), ואם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן. 

מדיניו הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי שימוש האתר; בסתירה בין השניים יגברו התקנון ותנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות במעת לעת. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך שימושך באתר, על אף השינויים במדיניות הפרטיות, משמעו הסכמה לשינויים כאמור.

2. כשירות

אתר זה לא מיועד לילדים מתחת לגיל 18 ולמשתמשים שאינם בעלי כשרות משפטית להתקשר עם החברה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי תנאי השימוש של האתר. אם המשתמש מתחת לגיל 18 או אינו כשיר משפטית כאמור, הוא אינו רשאי להשתמש באתר. אם נודע להורה או לאפוטרופוס כי הילד שלו או החוסה שבאפוטרופסותו מסר לחברה מידע אישי ללא הסכמת ההורה או האפוטרופוס (לפי הענין), עליו ליצור קשר עם החברה בכתובת באמצעות פרטי ההתקשרות השונים. 

אם י\יוודע לחברה שילד או חוסה מסרו לחברה מידע אישי ללא אישור, החברה תפעל למחיקת כל מידע כזה מקבציה. החברה שומרת את הזכות לבקש הוכחת גיל וכשרות משפטית מהמשתמש לשביעות רצונה על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית לסרב לרשום משתמש, או להשהות חשבון משתמש קיים, עד שגילו של המשתמש ו/או כשרותו המשפטית יוכחו לשביעות רצונה של החברה.

3. סוג המידע שנאסף ודרך האיסוף

המידע אשר עשוי להיאסף באמצעות האתר מתחלק לשני סוגים:

מידע אישי שניתן לזיהוי – שירותים מסוימים הניתנים באתר, טעונים מסירת והזנת מידע אישי של המשתמשים, לרבות אך לא רק, שם, גיל, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, עיסוק, מידע כלכלי ופיננסי, פרטי כרטיס אשראי ועוד; (כל האמור לעיל יקרא ביחד להלן: “מידע אישי”). איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע יימסר על ידי המשתמש בצורה וולונטרית. לדוגמה, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, מענה לשאלות באתר ו/או ביצוע השקעה באמצעות הפלטפורמה באתר. 

מידע אישי שלא ניתן לזיהוי- מידע סטטיסטי באופיו, אשר אינו מזהה את המשתמש אישית, לרבות, אך לא רק, כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני תקשורת, שימוש בעוגיות (cookies) (ראה פירוט להלן), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלש המשתמש באתר (להלן: “מידע סטטיסטי”). 

4. קבצים זמניים ("קוקיס")

האתר משתמש ב’עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהאתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש סוגר את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש.

ניתן להורות לדפדפן, להפסיק לקבל “עוגיות”, או לשאול את המשתמש לפני קבלת “עוגיה” מהאתר בו הוא מבקר. עם זאת, נטרול ה”עוגיות” עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

5. המטרה לשמה מבוקש המידע

המידע בנוגע למשתמשים, ככל ומתחייב על פי דין, נשמר על ידי החברה במאגר המידע שלה, בין אם ישירות על ידי החברה ובין אם על ידי נותן שירותים. 

החברה עשויה להשתמש במידע אישי ו/או במידע סטטיסטי של משתמשי האתר, בין היתר, לצרכים המפורטים להלן: סליקה של תשלומים (זיכויים ו/או חיובים), אכיפת התחייבויות המשתמש או מי מטעמו יצירת קשר עם משתמשים לרבות לצורך עדכונם לגבי סטטוס פעולותיהם באתר, שיפור יישומי האתר, התוכן והשירותים הניתנים בו; ניהול חשבונות המשתמשים; רישום לשירותים הניתנים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים למשתמש באתר; הצגת שאלות ו/או מענה עליהן; ניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותיו, לרבות ניתוחים סטטיסטים של מכירות/רכישות, נתונים לגבי אופי העסקאות שביצע המשתמש, הגנה מפני מעשי הונאה ו/או תרמית ו/או שימוש לרעה; דיוור ישיר וקשר עם משתמשי האתר; מתן שירות בקשר עם השירותים הניתנים באתר; ניהול מועדון משתמשים.

בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע אישי על מנת לשלוח למשתמשים עדכונים, מיילים, עלונים, חומרי שיווק או קידום מכירות, והכול בכפוף  לאישור משלוח הודעות דיוור וזכות המשתמש להודיע לחברה על רצונו שלא ייעשה שימוש כאמור. 

השימוש במידע כמפורט לעיל, יכול שייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או ספק שירותים, ובלבד שקיבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות. 

האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

6. סודיות, אבטחה ופרטיות המידע של המשתמש

החברה נוקטת באמצעים לאבטחת מידע בהתאם לדרישות הדין. אף כי אמצעים אלו נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי שירותי האתר והמידע האגור בו ובאמצעותו, יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית או פגיעה. 

החברה אינה יכולה לאבטח את מחשביה ו/או מאגרי המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, בעשותו שימוש באתר המשתמש מביע הסכמתו כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות.

צפייה באתר ו/או הזנה לאתר של תכנים מסוימים עשויים לחייב שימוש בסיסמא (אחת או יותר). המשתמש נדרש לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על סודיות הסיסמא, ובכלל זה לא לגלותה לאחרים, לא לאפשר לאחרים שימוש באתר באמצעותה, להשתמש בסיסמא שאינה קלה לניחוש וכן להחליפה מעת לעת. בעשותו שימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו, כי יישא באחריות לכל נזק שייגרם לו, לחברה ו/או מי מטעמה, עקב כך שלא נקט באמצעים הדרושים לשמירת סודיות הסיסמא ו/או כל פרט מזהה אחר של המשתמש. 

7. אמצעי זהירות נגד הודעות דואר אלקטרוני מזויפות

הודעות דוא”ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול החברה, אשר במסגרתן מתבקש מקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הנכלל בהודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, כתובת דוא”ל, מספרי חשבון וכדומה), תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון. הקישור בהודעה עשוי להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו, מנסים גורמים שונים להשיג, שלא כדין, את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונו.

למען הסר ספק, החברה מבהירה כי החובה לעדכן נתונים ומידע אישי חלה על המשתמש בלבד, וכי בדרך כלל החברה איננה נוהגת לפנות למשתמשים באמצעות דוא”ל ולבקשם לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או למסור את הקוד האישי הסודי שלהם, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא”ל ואין למסור פרטים אישיים הקשורים לשימוש באתר לאף גורם.

לנוחיות המשתמש, ועל מנת לשמור ולהגן על הפרטים המזהים אותו באתר, החברה ממליצה לאמץ את הכללים הבאים:

(א) כניסה לאתר באופן ישיר באמצעות הקלדת כתובת, ללא שימוש בקישורים. 

(ב) בחינה קפדנית של הודעות הדוא”ל המכילות קישור לאתר, והימנעות מעדכון פרטים מזהים או אישיים בעקבות הודעת דוא”ל שהתקבלה.

(ג) אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא”ל שהתקבלה החברה, נא להודיע מיידית לחברה בכתובת המצוינת בעמוד הבית באתר.

8. שיתוף, פרסום ומסירת תכנים באתר

חלקים מסוימים באתר כוללים פונקציות המאפשרות למשתמשים לשתף, לפרסם או למסור תוכן באמצעות האתר. התוכן המוצג באתר ניתן AS IS, כפי שנמסר לחברה ו/או פורסם באתר על ידי המשתמש או מי מטעמו, ואין לראות בו כל מצג או התחייבות של החברה או מי מטעמה כלפי המשתמשים. המשתמש מתחייב כלפי החברה וכלפי יתר המשתמשים כי התוכן ששיתף, פירסם או מסר באמצעות האתר, הינו מדויק, מלא ונכון, וכי הוא רשאי לשתפו ו/או לפרסמו, והכול בכפוף לתנאים הבאים:

(א) אין לשתף, לפרסם או למסור באמצעות האתר כל תוכן או חומר שהוא סודי, משמיץ, מעליב, מפר, פורנוגרפי, מגונה או בלתי חוקי באופן אחר, ואין להשתמש באתר עבור כל מכתבי שרשרת, דואר זבל, חומר “ספאם” או כל צורה אחרת של דיוור המוני, אלא אם וככל שיש הרשאה כדין לעשות זאת.

(ב) אין לשתף, לפרסם או למסור שלא כדין באמצעות האתר כל תוכן או חומר המהווים זכויות קנין רוחני של צד שלישי, אלא אם וככל שיש הרשאה כדין לעשות זאת; בשיתוף, פרסום או מסירת תכנים ו/או מידע לפרסום, המשתמש מקנה לחברה זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה; ו-

(ג) אין לשתף, לפרסם או למסור באמצעות האתר כל תוכן או חומר האסור על פי כל חקיקת הגנת נתונים ופרטיות; ו-

(ד) באמצעות האתר, המשתמש רשאי לשתף, לפרסם או למסור חומר שהינו בבעלותו בלבד, או שיש למשתמש הזכות למוסרו. 

החברה רשאית, ללא הודעה מוקדמת, לסרב להעלות תוכן שמשתמש מסר באתר, למחקו או להסירו, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם סיבה או בלי סיבה כלשהי וללא חובת הנמקה או הסבר.

החברה אינה מתחייבת כי התוכן ששותף, פורסם, או נמסר על ידי משתמשי האתר הינו נכון או מלא. הליך שיתוף, פרסום או מסירת תוכן לאתר מתנהל ללא מעורבות אדם, והחברה אינה יכולה לאמת את זהות מעלה התוכן ולבחון את אמיתות התוכן ומהותו טרם פרסומו. לכן, החברה ממליצה למשתמשי האתר לבצע בדיקת נאותות עצמאית לגבי התוכן המופיע באתר, ולבקש הבהרות לגבי התוכן או מידע נוסף לזה המופיע באתר, לפני ביצוע כל פעולה או שימוש באתר.  

בעשותו שימוש באתר, המשתמש מביע את הסכמתו לשפות את החברה מפני כל אובדן, הפסד, אחריות, תביעה, נזק או הוצאה שייגרמו לה ושנובעים מהפרת התחייבות זו על ידו.

9. נתוני צד שלישי

המשתמש מתחייב כי אם ייעשה שימוש בנתונים השייכים לצדדים שלישיים, יעשה כן רק לאחר שיתן הודעה על כך לכל אותם צדדים שלישיים ויקבל את הסכמתם לשימוש.

10. מסירת מידע לצד שלישי

החברה עשויה לשתף מידע אודות המשתמש באתר עם חברות שונות שיספקו לה או למשתמשים אחרים שרותים שונים ובכלל זה שירותי סליקה, גביה וכן מידע לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לחברות האוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף בדבר שימוש באתר בלבד הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. ככל שהחברה תשתף מידע אודות המשתמשים עם חברות שונות מעבר לאמור לעיל, תעדכן החברה את מדיניות פרטיות זו, ותציין את שמה של החברה לה סופק המידע, והמטרות שלשמן סופק מידע כאמור. 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של משתמש, אלא במקרים המפורטים להלן: 

(א) לצורך המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל;

(ב) לצורך וידוא ואימות התחיבויותיו והצהרותיו של המשתמש;

(ג) במקרה שהחברה תשכור את שירותיו של צד שלישי כדי לספק ולנהל את השירותים הניתנים באתר. לצד שלישי כאמור, תהיה גישה מוגבלת למידע של המשתמש להיקף הנדרש לצורך ביצוע שירותיו בלבד;

(ד) במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטים;

(ה) אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; 

(ו) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי; 

(ז) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או נכסיו לגורם אחר כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, או הוראות מדיניות פרטיות אחרות אשר דומות מהותית. 

(ח) בכל מקרה אחר בו מחוייבת החברה להעביר מידע בהתאם להוראות הדין.

ככל שהחברה תשתף מידע אישי אודות המשתמשים עם חברות שונות מעבר לאמור לעיל, החברה תיידע את המשתמשים שפרטיהם יועברו, ותציין בפניהם את פרטיה של החברה לה יסופק המידע, והמטרות שלשמן נדרשת העברת מידע כאמור.

11. קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להיות מוצגים קישורים לאתרים אחרים בניהול או בבעלות צד שלישי, וכן מאפיינים של רשתות חברתיות אשר מופעלים או מאפשרים אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות (להלן: “מאפייני רשת חברתית”). לחברה אין כל אחריות לגבי התכנים המוצגים באתרים אחרים ו/או בקשר לקיומם, או בשימוש במאפייני רשת חברתית המצויים באתר. כל שימוש של משתמש באתרים הללו ובמאפייני רשת חברתית, הינו באחריות המשתמש בלבד, ובכפוף למדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות או האתרים האחרים בהם הינו מבקר. על המשתמש לוודא כי קרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים כאמור.  

יודגש, כי לעניין הקישורים המוצגים באתר, לא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה הקישור טרם השימוש בו.

החברה רשאית, אם יעשה המשתמש שימוש במאפייני רשת חברתית, למסור נתונים אודות המשתמש לאנשי הקשר שלו, ולהיפך, על מנת שיוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. במסגרת זה, החברה רשאית למסור את שם המשתמש ותמונת הפרופיל שלו במדיה החברתית, וכן פרטים ומידע אישי אחר כמתבקש וכנהוג באותם אתרים. 

12. מאגרי מידע

המשתמש מבין ויודע כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע, וכי מסירת המידע תלויה ברצונו החופשי לקבל את השירותים מהחברה ו/או על ידי מי מטעמה, ונעשית בהסכמתו בלבד. המשתמש מאשר כי המידע אודותיו, בין שנמסר ו/או יימסר על ידו ובין אם יימסר ממקורות או מגופים אחרים, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי המידע של החברה ו/או אצל מי מטעמה אשר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע למטרות הנזכרות במדיניות פרטיות זו.

13. זכות עיון ומחיקת מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע של החברה. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה בכתב לתקן את המידע. מצאה החברה כי יש לבצע השינויים בשל האמור לעיל, תודיע על כך למשתמש ו/או לכל מי שקיבלה ממנו את המידע. 

בנוסף, משתמש זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו, אותו יזהה בהודעתו, יימחק ממאגר המידע של החברה, לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסויימים, והכול לפרק זמן מוגבל או קבוע. החברה תפעל בקשר למידע אשר זוהה כאמור בהתאם לאמור בדרישת המשתמש, ותודיע למשתמש כי פעלה לפי דרישתו אלא אם וככל שנדרש בקשר עם שימוש שעשה המשתמש באתר עד להודעה כאמור. אם החברה לא תודיע למשתמש בתוך 30 יום מיום קבלת הדרישה, כי פעלה לפי דרישתו, רשאי המשתמש לפנות לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר באופן הקבוע בתקנות שהותקנו על פי חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור. 

המשתמש מבין ומסכים כי כתוצאה מבקשתו זו, עלולה החברה שלא להיות מסוגלת להעמיד את שירותיה לאותו משתמש, והוא פוטר אותה מכל אחריות לכך. 

יובהר כי אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע החברה מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע אישי שביקשת לעדכן) מקום בו החברה נדרשת לעשות כן על פי חוק ולצורך פעילותה.

14. תחולת מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה חלה על כל השירותים שמציעה החברה באתר, אך אינה חלה על שירותים או תכנים של צדדים שלישיים.

מדיניות הפרטיות של החברה אינה מכסה את נוהגי הטיפול במידע של צדדים שלישיים המאוזכרים באתר או כאלו שמפרסמים את שירותי החברה, ועשויים להשתמש בקבצי עוגיות ובטכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת להציע ולהציג בפני המשתמש מודעות רלוונטיות. 

15. מידע שיווקי

החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, מידע שיווקי המותאם לתחומי העניין של אותו משתמש, ובכלל זה פרסומות, היצע מוצרים, והכול בהתאם להוראת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), תשס”ח-2008. המשתמש רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו של מידע שיווקי כמפורט בסעיף זה.

16. צור קשר

במקרה של שאלות אודות מדיניות פרטיות זו, יש ליצור קשר עם החברה בכתובת המצוינת בעמוד הבית באתר או בפרטים המנויים בתקנון ותנאי שימוש.

דילוג לתוכן