תקנון האתר

גבר! ברוך הבא לאתר VEESH – אצלנו תצא “אצטטי”

הגדרות:

להלן הגדרת המונחים המופיעים בתקנון זה:

 • “החברה” – דיגיטל בוסט שירותי פרסום בע”מ, ח.פ. 516050721, נציגה, מנהליה וכל הפועל מטעמה.
 • “האתר” – אתר האינטרנט https://veesh.co.il, לרבות יישומון.
 • “הפריטים” ו/או  “המוצרים” – מכונות התספורת, מוצרי טיפוח ופרטים נוספי המופיעים באתר ומוצעים למכירה לצרכן הסופי.
 • “יום עסקים” – ימים א’ עד ה’ בשבוע קלנדרי; לא כולל ימי ו’, שבת, ערבי חג חול המועד וכלל מועדי ישראל.
 • “משתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי ע”פ כל דין ו/או הסכם לבצע פעולות, לרבות רכישות, באמצעות האתר, ובהתקיים כל התנאים הבאים:
 • כשרות לביצוע פעולות משפטיות – המשתמש כשיר ע”פ כל דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; אם המשתמש הינו קטין, כהגדרתו בחוק, ו/או אינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוסיו החוקיים, נדרש הוא ליידע את אחרונים ולקבל את אישורם בביצוע כל פעולה באתר. בעניין זה יובהר כי אחריות על פיקוח משתמש שאינו כשיר משפטית חלה על אפוטרופסו בלבד; כל פעולה שתבוצע ע”י מי שאינו כשיר תראה כאילו נעשתה בהסכמת אפוטרופסו, לרבות הסכמה לתנאי תקנון זה.
 • כרטיס אשראי תקף – המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראל בתוקף.
 • דואר אלקטרוני – המשתמש מחזיק ו/או בעל גישה לתיבת דואר אלקטרוני פעילה.

כללי:

 1. האתר מהווה חנות ווירטואלית לרכישת מוצרים ופריטים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות חשבון ו אורחים (שלא נרשם כאמור).
 2. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לשני המינים גם יחד.
 3. הוראות התקנון חלות על גלישה/שימוש באתר באמצעות כל מכשיר המאפשר גישה כאמור.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינוי התקנון מעת לעת , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן כל הודעה ו/או התראה מוקדמת. נוסח התקנון על כל פעולה ו/או רכישה יהיה הנוסח את ביצוע הפעולה.
 5. הרשומות המוסדיות (או כל רישום אלקטרוני אחר) של החברה יהיו ראיה לכאורה לנכונות תוכנם. כך, נוסח תקנון עבור רכישה מסוימת יהיה נוסחו עת ביצוע הרכישה בהתאם לרשומות החברה.
 6. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין דין קוגנטי, יגבר הדין הקוגנטי. בסתירה כאמור, יתוקן הסעיף הנדון במידה המינימלית האפשרית תוך שמירה על מהותו, ככל שהדבר מתאפשר.
 7. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, תיגברנה הוראות תקנון זה.
 8. המוצרים באתר מיועדים למכירה קמעונאית בלבד. אין לרכוש מוצרים ו/או לעשות כל שימוש באתר לשם מכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת.
 9. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק ביותר, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 10. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.
 11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז תל אביב בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין הקוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.

הרשמה ודיוור

 1. המשתמש יכול לבחור באם לבצע הזמנה או רכישה לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה כלל.
 2. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הישירים הרשמיים של האתר. סימון אפשרות (בתיבה) לדיוור ישיר בעת הרשמה מהווה את הסכמתך המפורשת בכתב למשלוח הודעות אלקטרוניות והודעות מסר קצר בעלות תוכן פרסומי, כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 3. משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה אשר כתובתו מנוייה בתחתית תקנון זה.
 4. הודעות אשר נשלחות למשתמש מהחברה ו/או מהאתר ומהוות חלק ממתן שירות למשתמש באתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

שימוש וגלישה באתר

 1. האתר מציעה פעולות מגוונות, לרבות, גלריה ועיון בתכנים, רכישת מוצרים ופריטים, שיתוף פריטים בפלטפורמות חיצוניות ו/או לצד שלישי, מתן משוב ו/או תגובות למוצרים באתר והרשמה לדיוור לשם קבלת מידע ותוכן שיווקי באמצעים ומדיומים שונים לבחירת המשתמש.
 2. החברה אינה מתחייבת למתן כלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסיר ו/או לשנות כל תוכן של המשתמשים באתר וכן למנוע ממשתמשים את ההרשמה לאתר (כל שתידרש) ו/או שימוש בשירותים הניתנים במסגרתו, כולם כחלקם.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה או בין אם שייך לצד ג’, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 5. המשתמשת מצהירה ומתחייבת שלא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העוברת על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
 6. המשתמש מצהירה ומתחייב כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
 7. המשתמש מצהיר כי מקבל את תקנון זה, על כל האמור בו, ומסכימה לפעול על פיו.
 8. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.
 9. חל איסור מוחלט על הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם).
 10. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, דגמים, שיטות וסודות מסחריים, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר הינן של החברה בלבד ומשמשים קניינה הבלעדי. זכויות אלה חלות, בין היתר, גם על בסיסי הנתונים באתר (לרבות רשימת הפריטים, תיאורם, עיצובם ותמונותיהם) וכן על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל הקשור בהפעלתו וכן בכל מידע אחר המתפרסם ע”י החברה ו/או מטעמה – כל אלה יוגדרו להלן: “הזכויות המוגנות”.
 11. אין לעשות כל שימוש בזכויות המוגנות ובמידע באתר כולו או חלקו, בין ע”י  המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שתינתן.
 12. עצם פרסום ו/או העלאת ו/או מסירת תוכן ע”י המשתמש באתר מקנה לחברה רישיון חינמי ובלתי מוגבל להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמש כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון.
 13. בכל מקרה של חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני החברה באופן מידי בכתב. צעדים שיינקטו ע”י החברה, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

הפריטים באתר ומחיריהם

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. החברה אינה מתחייבת להחזיק, בכל עת, מלאי של כלל הדגמים המופיעים באתר ורכישתם כפופה למלאי הקיים בפועל במחסני החברה.
 3. המחירים באתר נקובים ב-₪ (שקלים חדשים). מחירים כאמור כוללים מע”מ כדין.
 4. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת, ללא צורך בהודעה ו/או התראה מוקדמת ללקוחותיה.
 5. שינוי מחיר כאמור, יחול על כל מוצר שלא הושלם הליך הזמנתו. כך, מוצר שנותר ב”עגלת הקניות” בעת השינוי וכל עוד לא הושלם הליך ההזמנה, מחירו יתעדכן בהתאם לשינוי כאמור.
 6. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות בכל דרך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להפסיק הטבה כאמור בכל עת וללא התראה מוקדמת.
 7. ככלל, אין כפל מבצעים ו/או כפל הנחות, אלא אם נאמר אחרת מפורשות.
 8. יובהר, כי במקרה ופריט שיוחזר (בהתאם למדיניות החזרה שלהלן) נרכש בהנחה ו/או הטבה כאמור לעיל, יוחזר למשתמש הסכום ששלום על ידו בפועל.

רכישה באתר ומשלוח

 1. לצורך רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה המכיל את פרטי המזמין, כתובת למשלוח (או בחירה באפשרות איסוף עצמי) ופרטי אמצעי התשלום (“טופס הזמנה“). מילוי פרטים נכונים בטופס הוא תנאי מוקדם לביצוע כל רכישה באתר.
 2. המשתמש אחראי על מסירת פרטים נכונים ומדויקים בעת מילוי טופס ההזמנה והוא האחראי הבלעדי לאמיתות תכנם. החברה לא תהיה אחראית על תוצאות הנובעות מהזנת פרטים שגויים בטופס ההזמנה ואחריות כאמור תחול על המשתמש במלואה.
 3. מסירת פרטים כוזבים בעת מילוי טופס ההזמנה יכולה להוות עבירה פלילית. משתמש אשר מוסרת פרטים כוזבים כאמור חשופה להליכים משפטיים. בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים, חלקיים, בלתי מלאים, תהיה לחברה זכות לבטל הזמנה כאמור.
 4. הרכישה באתר כפופה לאישור העסקה על ידיד חברת האשראי. במקרה ועסקה לא תאושר/תכובד, יקבל המשתמש הודעה על כך וחשבונו לא יחויב. למשתמש יתאפשר להזין אמצעי תשלום חלופי להשלמת העסקה.
 5. השלמת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר לנייד, בהתאם לשיקול דעת החברה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. עם השלמת ההזמנה תשלח למשתמש הודעת אימות באחת מאמצעי ההתקשרות שהזין. הודעה כאמור תכיל את כל פרטי העסקה כנדרש בחוק.
 8. משתמש שלא קיבל הודעת אימות כאמור לעיל ו/או ההודעה נמסרה באופן חלקי/ בלתי מלא/ כשחסרים בה פרטי העסקה הדרושים בחוק, יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על האמור.
 9. החברה תספק למשתמש את הפריטים ו/או המוצרים שהזמנתם אושרה באמצעות חברת שילוח עצמאית ו/או דואר שליחים, בהתאם לשיקול דעתה (להלן: “חברת השילוח”). אספקת הפריטים ע”י חברת השילוח תיעשה בהתאם ליכולת של חברת השילוח. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי בהם חברת השילוח אינה מספקת שירותים. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. האספקה לביתו של המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לטופס ההזמנה תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח. במידה ולא תתאפשר אספקת הפריטים לכתובת שהוזנה, תתבצע אספקת הפריטים באמצעות דואר רשום לכתובת שהוזנה ע”י המשתמשת, ככל והדבר אפשרי. אספקת פריטים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (“דמי משלוח”), אשר יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד אחד בלבד. אספקה תתבצע תוך 5 ימי עסקים, הזמנות שייקלטו באתר לאחר השעה 15:00 ייספרו החל מיום העסקים הבא.

ביטול עסקה ע"י המשתמש

 1. רק המשתמש המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 לרבות התקנות מכוחו (“החוק“) ולאמור לעיל ולהלן.
 2. החזר כספי יינתן ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ככל והמשתמש שילם דמי משלוח, עלות המשלוח לא תוחזר עם ביטול העסקה.
 3. עסקה שתבוטל בטרם שהמוצר נאסף על ידי חברת השילוח או נמסר לה, לא תגרור חיוב נוסף והסכומים ששולמו יוחזרו למשתמש.
 4. בהתאם לחוק, המשתמש רשאית לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ’ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על המשתמש לפרט את שמו, מספר הזהות שלו ופרטי ההזמנה למיטב ידיעתו, ככל ונמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה.
 5. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה המשתמש יהיה רשאי להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות: (1) דואר רשום; (2) החזרה למחסני החברה.
 6. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאים לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 
 7. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה או אי-אספקת המוצר במועד או הפרה אחרת של תנאי התקנון, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול את אשר שילם המשתמש עבור המוצר המוחזר בהפחתת דמי טיפול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 8. אין בזכותו של משתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך משתמש המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש המשתמש, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 9. זכות המשתמש לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק.
 10. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. כמו כן, לא תישא החברה באחריות בגין שימוש שיעשה המשמש במוצר ו/או בפריט שלא בהתאם להוראות היצרן שלו, לרבות הוראות הנוגעות לכיבוס או ניקוי המוצר.
 11. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר. שיהוי במתן הודעה לחברה יכול לפגוע בזכות המשתמש לביטול העסקה.

ביטול העסקה ע"י האתר ו/או החברה

 1. החברה ו/או האתר יהיו רשאים לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה במקרים, כגון:

  1. הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
  2. התגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
  3. בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
  4. המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או לחברה וכבר חלף המועד לפרעונו;
  5. נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
  6. מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, אירועים בריאותיים חמורים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
  7. חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו;
  8. אזל המוצר מהמלאי.
  9. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. פרטיות המשתמש באתר חשובה מאוד לחברה וזו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים לשמירת המידע הנמסר על ידי המשתמש. על מנת לצפות במלוא מדיניות הפרטיות של האתר, הכולל מידע אודות המידע הנאסף ע”י החברה, עליך להיכנס לקישור הבא: https://veesh.co.il/privacy-policy.

בירורים

 1. לשאלות ובירורים בנוגע לשירותים הניתנים באתר ולהפעלתו, כמו גם לכל מידע אחר מוזמנים המשתמשים לפנות לחברה והנהלת האתר, באמצעות פרטי ההתקשרות שלהלן:

  • טלפון: 054-809-9909⁩.
  • דוא”ל: [email protected].
  • כתובת: רח’ דוד סחרוב 3, “סטוצ’י 1” קומה 5, ראשון לציון.
דילוג לתוכן